You are here:EDYCJA 2011»Ksiażki zgłoszone»Książki naukowe

Książki naukowe

Alicja Senejko
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 2010

 

Książka stanowi pierwszą na rynku polskim szeroką analizę zagadnienia obrony psychologicznej w kontekście prawidłowego rozwoju człowieka. Weryfikowane jest w niej założenie o istnieniu integralnych pozytywnych powiązań pomiędzy prawidłowym rozwojem podmiotu i jego reakcjami na zagrożenia. 

Bogdan Wojciszke
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gdańsk 2010

 

Wymiary sprawczości i wspólnotowości pojawiają się na każdym poziomie spostrzegania świata społecznego - czy to interpretacji pojedynczych aktów zachowania, spostrzegania ludzi i siebie, czy postaw interpersonalnych (lubienie i szacunek), czy wszelakich grup i kategorii społecznych, poczynając od kobiet i mężczyzn, a kończąc na biednych i bogatych.

Tomasz Maruszewski
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gdańsk 2011

 

Psychologia poznania jest stosunkowo młodą dyscypliną naukową, która wciąż się rozwija. W niniejszym podręczniku Czytelnik znajdzie rzetelne omówienie wszystkich związanych z nią zagadnień. W kolejnych rozdziałach opisane zostały poszczególne procesy poznawcze: spostrzeganie, uwaga, pamięć (również pamięć autobiograficzna), wyobraźnia, pojęcia oraz myślenie i rozwiązywanie problemów. Ostatni rozdział traktuje o relacjach pomiędzy emocjami a poznaniem.

Przemysław Bąbel, Paweł Ostaszewski, Monika Suchowierska
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Gdańsk 2010

 

Książka w zwięzły sposób prezentuje rozwijający się intensywnie na świecie, a w Polsce jeszcze stosunkowo mało znany nurt badawczy i terapeutyczny, będący współczesną wersją behawioryzmu. Analiza zachowania zajmuje się badaniem wpływu, jaki na zachowanie wywierają różnorodne czynniki środowiskowe.

Zofia Pomirska (red.)
Difin SA
Warszawa 2010

 

Książka poświęcona jest specjalnym trudnościom w nauce czytania i pisania oraz sposobom ich pokonywania. Jej zawartość bazuje na pracach uczestników Podyplomowego Studium Terapii Zaburzeń Czytania i Pisania działającego na Uniwersytecie Gdańskim. Oprócz rozważań teoretycznych można w niej znaleźć przykłady nowoczesnych metod terapii dysleksji.

Nina Ogińska-Bulik
Difin SA
Warszawa 2010

Książka poświęcona jest omówieniu takich uzależnień behawioralnych jak: pracoholizm, internetoholizm, jedzenioholizm, zakupoholizm i patologiczny hazard. W kolejnych rozdziałach dokonano charakterystyki zjawiska, wskazano na mechanizmy rozwoju uzależnienia, przedstawiono skutki nadmiernego angażowania się w czynności o charakterze kompulsywnym, a przede wszystkim omówiono czynniki sprzyjające ich rozwojowi.
Andrzej Augustynek
Difin SA
Warszawa 2010

 

Celem omawianych w publikacji badań jest zweryfikowanie na gruncie polskim światowych informacji na temat zespołu uzależnienia od Internetu, jak i poszukiwanie nowych zależności tłumaczących mechanizm powstania, objawy, przebieg oraz rokowania terapeutyczne odnośnie tego uzależnienia.

Danuta Borecka-Biernat (red.)
Difin SA
Warszawa 2010

 

Książka prezentuje ważną, zarówno pod względem merytorycznym, jak i społecznym, problematykę dotyczącą sytuacji konfliktowych w różnych środowiskach wychowawczych. Czytelnik ma możliwość zapoznania się z działaniami podejmowanymi przez dzieci i młodzież w celu radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym oraz warunkujących je czynnikach.

Ryszard Makarowski
Difin SA
Warszawa 2010

 

Książka porusza tematykę ryzyka na ziemi i w powietrzu, ryzykowania, stresu wywołanyego przez ryzykowanie i błędów, które czasami skutkują katastrofą lub wypadkiem lotniczym i czynnika ludzkiego, który jest ich najczęstszą przyczyną.

Krzysztof Hirszel, Renata Szczepanik, Andrzej Zbonikowski, Daria Modrzejewska (red.)
Difin SA
Warszawa 2010

 

W publikacji zostało zaprezentowane wieloaspektowe podejście do zjawiska defaworyzacji, obejmujące zarówno wybrane wymiary społeczne oddziaływań defaworyzujących, jak również uwarunkowania podmiotowe oraz interakcje szeroko rozumianych czynników psychospołecznych.

Strona 2 z 4

X Edycja

Nagroda Teofrasta 2013 LOGO male

Organizator

logo_charaktery
2009-2018 © nagrodateofrasta.eu